جراحی تیروئید تیروئید چیست؟ تیروئید از جمله مهترین غدد برون ریز می باشد که به شکل پروانه بوده و...